Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı


İlan Numarası : YOK843545 İlan Tarihi : 22.10.2021

Üniversitemizin aşağıda  belirtilen  birimlerine; 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesi,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  31. maddesi  ile  50/d  maddesi  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) ALES’ten  en  az  70  puan  almış  olmak.  Merkezi  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı  talep  edenlerin  ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4) Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
5) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az  bir  dilde  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  (Değişik  ibare:  RG-18/5/2021-31485)  85  puan  veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

B) ÖZEL ŞARTLAR:
1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren  programlardan  mezun  olmak  şartı  aranır.  Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarındaki  öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda ise en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
2) (Mülga cümle: RG-3/10/2019-30907) (…) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2021  yılı  Ocak  ayı  1.  günü  itibariyle  35  (otuz  beş)  yaşını  doldurmuş  olanlar  ile  lisansüstü  eğitim  öğrencilik  azami  süresini  dolduran  ve  ilgili yönetmelikler  gereğince  azami  süreleri  yeniden  başlayanlar  ile  azami  sürelerinin  dolması  nedeniyle  kadro  ile  ilişikleri  kesilenler  ilan  edilen  araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

C) MUAFİYET:
1) Doktora veya tıpta-diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek  Yüksekokullarının,  bu  yönetmeliğin  6.  maddesinin  4.  fıkrası  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim  elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:
1) Başvurular,  ilan  edilen  kadro  hangi  birime  ait  ise  o  birime  yapılmalıdır.  Yanlış  birime  yapılan  ve  bu  ilandaki  birden  fazla  kadroya  yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır.
2) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. İnternet aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik veya okunamayan belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin  kaydına  girmesi  gerekmektedir.  Postadaki  gecikmeler  dikkate  alınmayacak  ve  başvuru  evrakları  ilgili  birimin  kaydına  girdikten  sonra  iade edilmeyecektir.
3) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgililer hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
4) Atanmaya hak kazanan adaylar atama sırasında lisans, yüksek lisans belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
5) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6) Ön  değerlendirme  ve  giriş  sınavı  sonrası  yapılan  nihai  değerlendirme  sonuçları  Üniversitemizin  www.harran.edu.tr  internet  adresinde  ilan edilecektir.
7) Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E)  BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER:
1) Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır.)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
5) Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
6) Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge)
7) Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi)
8) ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
9) Lisans diploması veya mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı)
10) Lisans transkripti (Noter veya ilgili kurum onaylı)
11) Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesinin e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
12) Tezli yüksek lisans belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı)
13) Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının denkliğinin YÖK Başkanlığınca onaylandığını gösterir belge.
14) İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)
15) Tecrübe durumunu gösterir belge.
16) Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)

SINAV TAKVİMİ:
1) İlk Başvuru Tarihi                                   : 22 Ekim 2021
2) Son Başvuru Tarihi                                  : 05 Kasım 2021
3) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi      : 17 Kasım 2021
4) Giriş Sınavı Tarihi                                   : 22 Kasım 2021
5) Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi  : 25 Kasım 2021
6) Başvuru Adresi                                        : Kadronun açıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.
7) Sonuçların İlan Adresi                             : www.harran.edu.tr
 
S.NO BİRİMİ UNVAN DER. ADET ALES PUANI
(En az)
YAB. DİL PUANI (En az) ÖZEL ŞARTLAR
1 Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Arş. Gör. 6 1 70 50 Fakültelerin Coğrafya Bölümü lisans mezunu olmak ve Coğrafya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır.)
2 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim Dalı Arş. Gör. 6 1 70 50 Fakültelerin Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Sosyoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır.)
3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Arş. Gör. 6 1 70 50 Fakültelerin İşletme Bölümü lisans mezunu olmak ve İşletme veya Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır.)
4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Arş. Gör. 6 1 70 50 Fakültelerin Maliye Bölümü lisans mezunu olmak ve Mali Hukuk veya Maliye Teorisi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı
Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)
5 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları
Bölümü İslam Tarihi Anabilim
Dalı
Arş. Gör. 6 1 70 50 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve İslam Tarihi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı
Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)
6 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Anabilim Dalı
Arş. Gör. 6 1 70 50 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve Tefsir Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun
50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)
7 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Arş. Gör. 5 1 70 50 Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği Yapı alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)
8 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Arş. Gör. 5 1 70 50 Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır.)
9 Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik Cerrahisi Anabilim
Dalı
Arş. Gör. 5 2 70 50 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve Veterinerlik Cerrahisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır.)
10 Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Arş. Gör. 5 1 70 50 Bahçe Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun
50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)
11 Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Arş. Gör. 5 1 70 50 Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve Tarla Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)
12 Birecik Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant
ve Veteriner Sağlık Programı
Öğr. Gör. 5 3 70 Muaf Veteriner Fakültesi mezunu olmak
13 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Endodonti Anabilim Dalı Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
14 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Anabilim Dalı
Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
15 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü
Periodontoloji Anabilim Dalı
Öğr. Gör. (Uygulamalı
Birim)
5 1 70 50 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
16 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat
İlmi Anabilim Dalı
Öğr. Gör. 5 1 70 50 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ve hafızlık belgesine sahip olmak
17 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim
Dalı
Öğr. Gör. 5 1 70 85 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
18 Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Programı
Öğr. Gör. 5 1 Muaf Muaf El Sanatları Eğitimi Bölümü veya Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü lisans mezunu olmak ve Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi konusunda tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyeti sonrası Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümünde en az üç yıl ders verme veya Ayakkabı sektöründe dört yıl
belgelemek şartıyla deneyimi olmak.
19 Rektörlük (Merkezi Laboratuvarda görevlendirilmek üzere) Öğr. Gör. 5 1 70 50 Fakültelerin Metal Eğitimi Öğretmenliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Nanobilim ve Nanomühendislik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl Taramalı Mikroskop (SEM) cihazı kullanıyor olmak.